(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Енергетика ХХI століття ( До Дня енергозбереження 11 листопада )

621.4

Я 47

Яковлєва, І.Г. Нормування в енергетиці: навч. посіб. для студ. ВНЗ/ І.Г. Яковлєва, Р.Р. Матказіна; М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інж. академія. - Запоріжжя: ЗДІА, 2014. - 202 с.: табл.

В навчальному посібнику розглядаються наукові та технічні питання, які пов'язані з нормуванням витрат палива, теплової та електричної енергії та нормування праці.

620

Г 74

Гоцын Р.Л. Проблемы и перспективы украинской энергетики / Р.Л. Гоцын. – Кривой Рог: Дионис (ФЛ-П Чернявский Д.А.), 2013. – с. 176.

В книге предложены варианты комплексных решений, способных произвести революционные сдвиги в решении застаревших проблем украинской энергетики. Автор указывает на удачное сочетание внешних и внутренних факторов, дающих неожиданные и надежные перспективы решения энергетических проблем на длительный период.

620

Р25

Ратушняк, Г.С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання: навч. посіб./ Г.С. Ратушняк, В.В. Джеджула, К.В. Анохіна; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 178 с: табл., рис. - Бібліогр.: с.171-178

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів.

620.9

О-58

Оніпко, О.Ф. Вітроенергетика та енергетична стратегія: науково-популярне вид./ О.Ф. Оніпко, Б.П. Коробко, В.М. Миханюк; Українська Академія наук. - К.: Фенікс, 2008. - 168 с: табл., фото. - Бібліогр. в кінці глав.

Розглядаються питання забезпечення малопотужних споживачів електричної енергії автономним енергопостачанням.

658.1

Н57

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: оцінка ефективності інвестиційних проектів: монографія/ О.М. Сохацька, О.М. Ляшенко, В.М. Олейко, Н.Є. Стрельбіцька и др.; за заг. наук. ред. О.М. Сохацької; М-во освіти і науки , молоді та спорту України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - 308 с: рис., табл.

Авт. на обкл. не вказані.

У монографії теоретично узагальнено, обгрунтовано методологічні та методичні засади розроблення оптимальної, адаптованої до вітчизняних реалій методики оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.

620

В42

Відновлювана енергетика ХХІ століття. Матеріали VI Міжнародної конференції АР Крим, смт. Миколаївка, 19-23 вересня 2005 року/ ред. Н.М. Міхтарян та ін. - Б.м.: Крим, 2005. - 242 с: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст

Розглянуто питання використання відновлюваних джерел енергії, яке надасть можливість скоротити використання викопного палива та зменшити негативний вплив на природне оточуюче середовище.

663.4

М54

Методика нормування палива, теплової та електричної енергії на виробництво пиво-безалкогольної продукції/ М-во аграрної політики України, Департамент харч. пром-ті, ТОВ "НТЦхарчопром". - К.: Видавництво "Рада", 2007. - 200 с: табл.

Методика призначена для практичного використання на підприємствах пиво-безалкогольної галузі та плануючими організаціями при нормуванні і впровадженні режимів економії паливно-енергетичних ресурсів.

338.4

В53

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Темат. вип. "Технічний прогрес і ефективність виробництва". - Харків: ХПІ, 2011 (15). - 140 с. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямів економічної діяльності за умов ринкових відносин, розробки програми енергозбереження, оцінки та аналізу фінансових ризиків підприємства, забезпечення фінансової стійкості підприємства та інші.

664.8

П78

Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини: Всеукр. наук.- практ. конф. до 25-річчя факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ, 29 жовтня 2015 р.:[тези]/ редкол. О.І. Черевко та ін; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. - Харків: ХДУХТ, 2015. - 70 с: рис.

620

К 92

Купчак, В.Р. Стратегічне управління енергозбереженням і енергоефективністю у регіональних соціально-економічних системах: проблеми теорії і практики: моногр./ В.Р. Купчак. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 374 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с.341-370.

Монографія присвячена дослідженню проблем формування регіональної системи стратегічного управління енергоефективністю на засадах енергозбереження, оптимізації паливно-енергетичного балансу регіону, виділення раціональних енергоекономічних зон, структурної модернізації. Визначено перспективні напрями й необхідні умови підвищення енергоефективності господарств регіону, сформовано механізми досягнення поставлених завдань розвитку регіональних енергосистем

664.7

М19

Малин, Н.И. Энергосберегающая сушка зерна: учебное пособие для вузов/ Н.И. Малин. - М.: КолосС, 2004. - 239 с.: табл. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). - Библиогр.: с.236 . -Предм. указ.: с.231-235.

Освещены вопросы нормирования расхода топлива и электроэнергии на сушку зерна; даны теоретические предпосылки снижения затрат теплоты на сушку; описаны методы критериальной оценки технологической эффективности работы зерносушилок и их отдельных узлов; приведены конкретные примеры эффективности различных мероприятий по снижению энергозатрат на сушку. Для студентов вузов и специалистов отрасли хлебопродуктов и сельского хозяйства.

663.5

Ж91

Журавський, І.М. Розробка енергозбережної низькоінвестиційної технології спирту в брагоректифікації: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07/ І.М. Журавський; НУХТ. - К, 2007. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16

664.8

М48

Мельнічук, О.С. Розробка енергозберігаючих технологій виробництва варення: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.13/ О.С. Мельнічук; ОНАХТ. - Одеса, 2003. - 18 с. - Библиогр.: с. 15-16.

633.6

К17

Калініченко, О.В. Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків: автореф. дис.канд.екон.наук: 08.00.04/ О.В. Калініченко; Полтавська аграрна академія. - Полтава: ПДАА, 2011. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с.15-18

Проведено економічний аналіз сучасного стану й тенденцій розвитку буряківництва в Україні і Полтавській області.

633.6

Б87

Брік, С.В. Економіко-енергетична ефективність інтенсифікації виробництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ С.В. Брік; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків, 2013. - 18 с: рис. - Бібліогр.: с. 14-15

Досліджено стан і тенденцїі економіко-енергетичної інтенсифікації виробництва цукрових буряків в сільськогосподарських підприємствах.

663.2

Я49

Якушенко, Є.М. Підвищення енергоефективності процесу сушіння виноградних вичавок у масообмінному модулі з кондуктивним підведенням теплоти: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.12/ Є.М. Якушенко; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2014. - 23 с: табл. - Бібліогр.: с.16-20.

У роботі розглядаються питання підвищення енергоефективності процесу сушіння виноградної вичавки, спосіб теплового сушіння зі змішаним теплопідведенням.

664.8

П30

Петрова, Ж.О. Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.14.06/ Ж.О. Петрова; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. - К., 2013. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-38.

В роботі вивчено сучасний стан питання, передумови виникнення та розробки продуктів з функціональними властивостями. Створені рослинні композиції та розроблена їх класифікація на основі функціональних інгредієнтів. Розроблені енергоефективні режими підготовки сировини до сушіння, при яких максимально збережені основні компоненти сировини з мінімальними енерговитратами на процес.

662

Д 79

Дубневич, Ю.В. Економічна ефективність вирощування ріпаку на енергетичні потреби у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю.В. Дубневич; М-во аграр. політики та продовольства України, Львівський нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с.15-17.

В роботі подано результати дослідження формування значення ріпаківництва як чинника вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств, динаміки обсягів та економічної ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби в сільськогосподарських підприємствах та чинників, що їх формують. Обгрунтовано можливості удосконалення і підвищення ефективності державного регулювання розвитку ріпаківництва в сільськогосподарських підприємствах для потреб енергетики.

637.5

С 45

Скрипник, В.О. Наукове обгрунтування енергоефективних процесів і обладнання жарення натуральних м'ясних виробів: автореф. дис. ... д-ра техню наук: 05.18.12/ В.О. Скрипник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 40 с. - Бібліогр.: с. 31-36

Сформульовано технологічні вимоги до процесу кондуктивного жарення натуральних виробів і розробці обладнання для їх реалізації. Розроблено методики й установки, за допомогою яких отримані експериментальні дані, що підтверджують адекватність обгрунтованої аналітичної та розробленої теплової моделі процесів кондуктивного жарення під впливом фізичних і електрофізичних методів, а також ефективність використання цих процесів та актуальність створення нового енерго- і ресурсозбережного обладнання.

Статті періодичних видань

Альтернативная энергетика на службе у пищевых и перерабатывающих производств! //Продукты и ингредиенты. - 2016. - №1-2 (январь-февраль). - С. 8-9.

Біогаз - запорука енергетичної незалежності цукровиків //Цукор України. - 2017. - №8. - С. 5.

Енергетичну безпеку аграріїв забезпечить біопаливо //Цукор України. - 2014. - №7. - С. 2.

Матвієнко, М. Технологія майбутнього: [енергоощадні сади]/ М. Матвієнко, Ю. Ходаківська //Садівництво по-українські. - 2018. - №1 (лютий). - С. 52-54.

Наукове забезпечення енергетичної автономізації агропромислового виробництва //Цукрові буряки . - 2018. - №2. - С. 4. - ІПДОНУХТ

Сонце, вітер, біомаса і біогаз - це ті складові, які потрібно розвивати: [альтернативна енергетика] //Цукор України. - 2014. - №11. - С. 5.

Штангеєв, К.О. Використання жому цукрових буряків з метою отримання альтернативного палива на цукровому заводі/ К.О. Штангеєв, В.В. Шутюк, С.М. Василенко //Цукор України. - 2014. - №10. - С. 23-26. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Добавил: CNTB, 08.11.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 20 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0