(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Оздоровче харчування

61

Б28

Батькам - про валеологію: посіб. для батьків старшокласників/ авт. кол.: Т. Бойченко,  Н. Колотій,  Ю. Жеребецький та  ін. - [К.?]: Укр.- канад. проект, 2000. - 152 с: іл. - Бібліогр.: с.151-152

Посібник  зі шкільного предмету "Валеологія" рекомендований батькам і спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я своїх дітей. Для цього потрібно засвоїти певні знання, усвідомити необхідність їхнього використання в повсякденному житті та за умови активної творчої співпраці учнів, батьків і вчителів. 

663

Н34

Болгова, Н.В. Функціональні особливості виробництва кисломолочного продукту з езглютеновим борошном/ Н.В. Болгова //Науковий вісник ЛНУВМБ ім.С.З.Гжицького. - 2019. - Т.21, №91. -  С. 25-28. - Текст англ. мовою

664.8

Д49

Дитяче харчування : перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м.Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

Д66

Домарецький, В.А. Технологія харчових продуктів/ В.А. Домарецький, М.В.Остапчук, А.І. Українець; За ред. д-ра техн. наук, проф. А.І.Українця. Мін-во освіти і науки України. НУХТ. - Київ: НУХТ, 2003. - 569 с.

Наведено структуру харчової промисловості України, викладено теоретичні основи харчової технології та біотехнології, їх фізичні, хімічні, біохімічні і технологічні закономірності.

664.6

З-43

Зверев, С.В. Функциональные зернопродукты/ С.В. Зверев, Н.С. Зверева. - М.: ДеЛипринт, 2006. - 118 с.: рис. - Библиогр.: с. 114-116

В книге приведены общие сведения о зерне и продуктов его переработки, их пищевой ценности и лечебно-профилактических свойствах, требованиях безопасности, порядке сертификации.

664.6

К17

Калугіна, І.М.

Розробка технології граноли профілактичного призначення з підвищенним вмістом йоду/ І.М. Калугіна, Н.А. Дзюба, І.О. Якименко //Науковий вісник ЛНУВМБ ім.С.З.Гжицького. - 2019. - Т.21, №91. -  С. 60-68

663

К20

Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти: Монографія/ Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачов. - Одеса: Друк, 2003. - 333 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав.

В монографії розглянуто теорії на концепції харчування, хімію та фізіологічні властивості функціональних інгредієнтів та природних функціональних продуктів, описано технології їх виробництва.

663

К57

Кодекс Алиментариус. Гигиена пищевых продуктов: пер. с англ./ Всемир. орг. здравоохранения, Продовольств. и с.-х. орг. ООН; Всемир. орг. здравоохранения, Продовольств. и с.-х. орг. ООН. - М.: Весь Мир, 2007. - 122 с. - Библиогр.: с.93-94.

Кодекс представляет собой свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Адресовано широкому кругу специалистов и заинтересованным лицам.

663

К65

Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України/ М.П. Сичевський, О.І. Куць, О.В. Коваленко та ін.; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. - 261 с.: іл. - Бібліогр.: с.259-260 . -

Концептуальні засади подають загальну характеристику окремих галузей, включаючи основні показники їх розвитку, сировинної бази. Висвітлено  статистичні дані стосовно світового виробництва сировинних компонентів, дані з експорту та імпорту окремих компонентів сировини для виробництва та готової продукції. Паспортизація окремих ринків харчової продукції дає можливість сформувати уявлення про виробничий потенціал певної галузі та ознайомитись із нормативно-правовим регулюванням ринків продукції харчової промисловості України.  

664.6

К70

Корячкина, С.Я. Новые виды мучных и кондитерских изделий. Научные основы, технологии, рецептуры/ С.Я. Корячкина. - 3-е изд., доп. и перераб . - Орел: Изд-во "Труд", 2006. - 494 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 476-491

Рассмотрены способы повышения качества и пищевой ценности мучных изделий. Представлены химический состав и технологические свойства овощных и плодово-ягодных добавок. Указаны технологии и рецептуры изделий из дрожжевого, бисквитного, песочного, заварного, пряничного, вафельного теста, кондитерских и макаронных изделий повышенной пищевой ценности, изделий диабетических и функциональных.

61

К91

Кундиев, Ю.И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ/ Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная. - К: Авиценна, 2007. - 396 с: табл. - Библиогр. в конце разд

579

М15

Макаренко Є.В. Дослідження антагоністичних властивостей хліба з функціональними харчовими добавками/ Є.В.Макаренко, К.Ю.Покойовець, Н.М.Грегірчак//Наукові праці НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. – Т.23, №2.- С.37 – 42. – Бібліогр. в кінці ст.

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І. Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі, ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст..

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

О-41

Одеська державна академія харчових технологій. Наукові праці, Вип. 36. Т.2/ Одеська державна академія харчових технологій. - Одеса, 2009. - 321 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику наукових праць подані статті з актуальних проблем зберігання та переробки рослинної сировини і гідробіонтів; розглянуті біотехнологічні аспекти виробництва продуктів функціонального призначення та біологічно активних добавок, а також сучасні тенденції в переробці м'яса та молока, створення нового високоефективного обладнання процесів і апаратів харчових виробництв.

613

О-72

Осейко М.І. Функціональний продукт у концепції ендоекології здоров’я/М.І.Осейко, Т.І.Романовська, В.І.Шевчик//Наукові праці НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. – Т.23, №3.- С.192 – 203. – Бібліогр. в кінці ст.

663

О-75

Основи харчового законодавства України: довідник/ авт.-упоряд. В.С. Тимошенко, за заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 208 с.: табл. - (Серія "Нормативна база підприємства"). - +CD-ROM

Довідник містить нормативно-правові документи, що стосуються правових основ діяльності, пов'язаної з харчовою продукцією та продовольчою сировиною. Призначений фахівцям, студентам відповідних закладів та споживачам харчової продукції.

637.5

П19

Паска М.З. Контроль якості м’ясних функціональних котлет/М.З.Паса, О.Б.Маслійчук // Наукові праці НУХТ. – К.: НУХТ, 2018. – Т.24, №5. - С.136-143. – Бібліогр. в кінці ст.

663

П78

Проблеми харчування, № 1-2 (34-35) / Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Нац. комісія України з Кодексу Аліментаріус. - К.: Медицина України, 2012. - 64 с: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Проаналізовано стан харчування населення України за 20 років(1990 - 2010рр.). Дані про стан споживання продуктів харчування населенням після 1990 року наведені в таблицях.

663

С18

Санитарные правила и нормы: гигиенические требования по применению пищевых добавок. - Норм. изд.. - М.: Омега-Л, 2007. - 273 с.: табл.

664.6

С40

Сирохман, І.В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: навчальний посібник/ І.В. Сирохман; М-во освіти і науки України. Львів. комерц. акад.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.: табл.. - Бібліогр.: с.363-381.

В посібнику розглянуто  вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, можливості поліпшення  якості, впливу основних факторів на формування якості під час перероблення, з додаванням різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок та ін., що запобігають небажаним змінам, особливо під час зберігання.

663

С91

Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування. Тези доп. Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. , м. Харків, 20-21 жовтня 2011 року/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ, КНТЕУ. - Харків: ХДУХТ, 2011. - 204 с.: рис.

В збірнику розглянуті питання з управління якістю харчової продукції, її екологічної безпеки. Велику увагу приділено оздоровчому харчуванню, проблемам та напрямкам розвитку сучасних методів контролю якості продуктів.

663

Т38

Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія/ А.А. Мазаракі , М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. д-ра техн. наук. проф. М.І. Пересічного; М-во освіти і науки, молоді т спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНТЕУ, 2012. - 1116 с: табл. - Бібліогр.: с.888-889. - Додат. :с.890-1015

Розкрито спектр питань з новітніх технологій харчових продуктів функціонального призначення. Проаналізовано фактичний стан харчування і розроблено рекомендації щодо харчування різних верств населення України.

615

У45

Українець А.І. Перспективи впровадження аюрведичної системи оздоровлення в Україні? точки зору/А.І.Українець, Г.О.Сімахіна, Н.В.Науменко//Наукові праці НУХТ. – К.: НУХТ, 2019. – С.94-103. – Бібліогр.  в кінці ст.

61

Ю32

Юдина, С.Б. Технология продуктов функционального питания: [учебное пособие]/ С.Б. Юдина. - М.: ДеЛи принт, 2008. - 280 с.: табл. - Бібліогр.: с. 278.

В пособии рассмотрены социально-экономические аспекты современного питания человека, основные и альтернативные теории питания ,компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний. Приведена классификация пищевых и биологически активных добавок, а также показана их роль в производстве продуктов питания. Рассмотрены различные виды рационального и лечебного питания. Приведены технологии производства продуктов детского питания на мясной, молочной, рыбной, плодо-овощной основах.

Автореферати дисертацій

637.1

Д44

Дідух, Н.А. Наукові основи розробки технологій молочних продуктів функціонального призначення: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ Н.А. Дідух; ОНАХТ. - Одеса, 2008. - 37 с. - Бібліогр.: с. 30-33

663

Є17

Євлаш, Вікторія Владленівна. Наукове обгрунтування технології дієтичної добавки та харчових продуктів антианемічного спрямування зі стабілізованим гемовим залізом: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ В.В. Євлаш; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2009. - 31 с: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 23-28

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології харчових продуктів антианемічного спрямування шляхом збагачення їх дієтичною добавкою зі стабілізованим гемовим залізом. Розроблено концепцію та технологію збагачення харчових продуктів гемовим залізом для профілактики та лікування  залізодефіцитних станів; з цією метою подано технологію приготування  м'ясних січених виробів, десертів з кисломолочного сиру, хлібобулочних виробів, пряників, дієтичної добавки "Гемовітал".

664.8

К85

Крячко, Т.В. Розробка технології функціональних антоціанових добавок з використанням процесів механоактивацїї та заморожування: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.13/ Т.В. Крячко; ОНАХТ.- Одеса, 2009. - 19 с. - Бібліогр.: с. 14 - 16

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці нового способу консервування і технології виробництва і зберігання консервованих дрібнодисперсних порошкоподібних функціональних добавок. Розроблено нормативну документацію, проведено їх медико-біологічні дослідження.

664.6

М25

Марцин, Т.О. Технологія бісквітних і пісочних виробів функціонального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Т.О. Марцин; КНТЄУ. - К., 2010. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-21

637.1

Н34

Науменко, О.В. Розробка технології бактеріальних препаратів із залученням Lactobacillus casel ssp. Casel  для виробництва функціональних молочних напоїв: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20/ О.В.Науменко; НУХТ. - К., 2005. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

637.2

Р28

Рашевська, Т.О. Наукове обгрунтування технології і формування наноструктури вершкового масла функціонального призначення з рослинними харчовими добавками: автореф.  дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04/ Т.О.Рашевська; НУХТ. - К, 2007. - 49 с. - Бібліогр.: с. 32-46

664.6

Р69

Романенко, Р.П. Технологія пісочного тіста і печива функціонального призначення з використанням селеновмісних олій: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.16/ Р.П. Романенко; КНТЄУ. - К., 20087. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20

663.6

Ш37

Шевченко, О.Є. Формування якості морозива функціонального призначення шляхом збагачення йодом та білком: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.15/ О.Є. Шевченко; ХДУ харчування та торгівлі. - Харків, 2008. - 18 с. - Бібліогр.: с.13-15

Державні стандарти

ДСТУ-П 4588:2006.

Вироби хлібобулочні для спеціального дієтичного споживання: Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в УКраїні ГОСТ 25832-89); чин. від 2007-07-01 до 2008-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 23 с.. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 7967:2015

онсерви функціонального призначення для харчування вагітних жінок та матерів-годувальниць. Технічні умови/ І. Мазуренко, І. Пилипенко, Л. Філіпова и др; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 17 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.17

 

 

Добавил: CNTB, 15.10.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 40 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0