(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Нанотехнології та наноматеріали до Дня народження НАНУ

620

А 94

Афтанділянц, Є.Г. Наноматеріалознавство: підруч./ Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г.Лопатько. - Перше вид. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 550 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.529-549 . -

В підручнику наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.

663

М 34

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підруч./ В.А. Косенко, Н.Ф. Кущевська, С.В. Кадомський та ін.; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Інж. - технол. ін-т. - К.: Університет "Україна", 2017. - 298 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.284-285 . - ISBN 978-966-388-545-2

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються в харчовій промисловості.

637.1

М 64

Мирончук, В.Г. Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки: моногр./ В.Г. Мирончук; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 153 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-612-151-9

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки із застосуванням мембранних способів розділення рідких харчових середовищ.

620

Н 25

Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине: моногр./ редкол:. А.Г. Наумовец,  В.Н. Уваров,  И.А. Мальчевский,  А.Е. Беляев,  М.Я. Валах; Нац. акад. наук Украины. - К.: Академпериодика, 2014. - 768 с.: рис. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-360-260-8

В коллективной монографии сжато изложены результаты исследований и разработок, выполненных институтами НАН Украины в рамках Государственной  целевой научно-технической программы "Нанотехнологии и наноматериалы." 115  разделов монографии сгруппированы в шесть тематических глав: физика наноструктур, технологии полупроводниковых наноструктур, диагностика наноструктур, наноматериалы, нанобиотехнологии и нанохимия.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №2/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 244 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій та переробній галузях, наприклад: покращена технологічна карта оброблення стічних вод молокозаводів; підвищення енергетичної, екологічної і економічної ефективності цукрового виробництва; оцінка сучасного стану забезпеченості продовольчими товарами на внутрішньому ринку України; шляхи підвищення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації АПК; перспективи вирощування і переробки спаржі; наноструктура і властивості вершкового масла з інуліном та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №6/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 248 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях, наприклад: прогнозування термінів зберігання м'ясних напівфабрикатів, пакованих у різний спосіб; вплив конкурентоспроможності на формування потенціалу підприємства; теплообмін при кипінні нанорідин з алюмосилікатів; особливості трансформацій матеріально-енергетичних потоків;  перспективи використання хмарних технологій в НУХТ та інші статті.  

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №5/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 248 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній галузях: скринінг молочнокислих мікроорганізмів за нітритредукувальною активністю; тенденції розвитку хмелярства в Україні; фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки; дослідження і розробка методів управління ризиками в діяльності харчового підприємства; нанотехнології: гідровані жири для кондитерських композицій; органічна продукція: переваги і недоліки та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 20; №3/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2014. - 240 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій та переробній  галузях: проблемні питання розвитку виноградно-виноробної галузі України і шляхи їх вирішення; сировинне забезпечення виробництва олії рослинної в умовах вертикальної інтеграції; збагачення сирних виробів крохмалевмісною сировиною; дослідження наземної частини буряків як джерела харчового протеїну; нанотехнології: технологічні аспекти гідрування олієжирової сировини та інші статті.

663

Н 35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том  22; №2/ Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2016. - 256 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій і переробній галузі: гармонізація національних стандартів України з міжнародними стандартами у харчовій промисловості; сучасний стан продовольчої безпеки в Україні; наноматеріали: різноманітність і можливості застосування; відходи олійно-добувного виробництва: тенденції , проблеми і перспективи використання; рослинні олії як джерела функціональних інгредієнтів та інші статті.

Автореферати дисертацій

663.1

Б 91

Бурлака, О.М. Розробка технології генетичної трансформації рослин за допомогою вуглецевих нанотрубок: автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.20/ О.М. Бурлака; НАН України, Державнв установа  "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України". - К., 2016. - 23 с. - Бібліогр.: с.  16-20

У роботі представлено результати підбору ефективних умов для нековалентної біологічно сумісної функціоналізації ВНТ для застосування у генетичній інженерії. Показано формування стабільних полідисперсних колоїдних водних систем ВНТ, функціоналізованих з використанням ДНК, суміші НТФ, АТФ, бичачого сироваткового альбуміну та екстракту скловидного тіла.

621.5

Л 84

Лук'янов, М.М. Вивчення перспектив застосування нанотехнологій у побутовій холодильній техніці (теплофізичний експеримент, моделювання, еколого-енергетичний аналіз): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06/ М.М. Лук'янов; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.20-21

Дисертація присвячена експериментальному і теоретичному вивченню впливу домішок наночастинок на теплофізичні властивості розчинів холодоагент/мастило, показники ефективності компресорної системи; інтенсивність процесів кипіння робочого тіла в горизонтальній трубі. Проведено еколого-енергетичний аналіз доцільності використання нанотехнологій у побутовій холодильній техніці.

637.2

Р28

Рашевська, Т.О. Наукове обгрунтування технології і формування наноструктури вершкового масла функціонального призначення з рослинними харчовими добавками: автореф.  дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04/ Т.О. Рашевська; НУХТ. - К, 2007. - 49 с. - Бібліогр.: с. 32-46. - 15.13 грн

На основі теоретичних узагальнень і експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність використання рослинних харчових полісахаридів і кріопорошку у виробництві вершкового масла та розроблено технології вершкового масла функціонального  призначення з лікувально-профілактичними і дієтичними властивостями.

628

Ф 32

Феденко, Ю.М. Нанокомпозити на основі цирконію (IV) оксиду та їх використання для очищення води: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.21/ Ю.М. Феденко; М-во освіти і науки України, НТУ України "Київський  політехн. ін-тт". - К., 2014. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-22

 В роботі обрано та науково обгрунтовано найбільш раціональний метод синтезу нанокомпозитів "цирконію (IV) оксид - активоване вугілля " для отримання сорбентів з прийнятними характеристиками. Запропоновано екологічно безпечні методи утилізації шламів відпрацьованого сорбенту та розчинів полютантів після очищення води.

663

Я97

Ященко, О.В. Гігієнічна оцінка харчової та біологічної цінності грибів, культивованих на поживних середовищах з додаванням наноцитратів біометалів: автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.02.01/ О.В. Ященко; Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Нац. Академії мед. наук України". - К., 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі вивчено вплив цитратів біометалів на ріст міцелію грибів, особливості акумукляції  їх міцелієм, встановлено основні закономірності цих процесів. Досліджено біодоступність металів, акумульованих міцелієм грибів та їх безпечність, а також харчову та біологічну цінність міцелію грибів. Виявлено позитивний вплив цих цитратів на синтез міцелієм білка, жиру, полісахаридів і вітамінів та встановлено підвищення біологічної цінності білка і жиру.

Статті періодичних видань

Вплив модифікованого кремнезему на провідність та сенсорні властивості нанокомпозитів поліаніліну/ Ю.Ю. Горбенко, Б.Р. Ціж, О.І. Аксіментьєва et al //Науковий вісник ЛНУВМБ ім.С.З.Гжицького. - 2019. - Т.21, №91. -  С. 29-37. - (Сер. "Харчові технології"). - Текст англ. мовою

Олішевський, В.В. Вплив нанокомпозиту алюмінію на дифузійні властивості бурякової стружки/ В.В. Олішевський, А.І. Українець, Є.М. Бабко //Цукор України. - 2017. - №5. -  С.17-22. - Бібліогр. в кінці ст.

Розроблення схеми переробки нанофільтраційного пермеату молочної сиворотки/ В.В.Захаров, Ю.Г. Змієвський, В.Г. Мирончук, Ю.С. Дзязько //Харчова промисловість. - 2018. - №23. -  С. 75-80. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Ткаченко, С.В. Застосування гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані для підвищення ефекту очищення дифузійного соку/ С.В. Ткаченко, Л.М. Хомічак, Л.М. Вєрченко, К.Г.Лопатько //Цукор України. - 2017. - №1. -  С. 37-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Ткаченко, С.В. Підвищення ефекту очищення дифузійного соку шляхом застосування гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані/ С.В. Ткаченко, Л.М. Хомічак, Л.М. Вєрченко , Т.В. Шейко //Вісник харчової промисловості. Цукрова галузь. - 2017. - №1 (січень). -  С. 7-11.- Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 23.11.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 104 | Загрузок нет | Рейтинг: 1.0