(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Всесвітній день зернобобових

664.7

К57

Кодекс Алиментариус. Зерновые и бобовые: пер. с англ./ Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты; Всемирная организация здравоохранения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. - М.: Весь Мир, 2007. - 156 с: табл

Кодекс Алиментариус - свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Данное издание содержит стандарты, регулирующие порядок производства продуктов питания из различных видов зерновых и бобовых культур. Издание адресовано широкому кругу специалистов, а также всем заинтересованыным лицам.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій.

Наукові праці, Вип.29. Т.2/ М-во освіти інауки України; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2006. - 346 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.. - 10.00 грн

Статті збірника  присвячені питанням удосконалення післязбиральної обробки та зберігання зерна; удосконалення технологій переробки зерна в борошно та крупу. Розглядаються нові напрямки розвитку технології хлібопекарної, кондитерської галузі та харчоконцентратів; проблеми технічного оснащення і автоматизації технологічних процесів та розвитку галузі в умовах трансформації економіки.

665 ДФ

И75

Иольсон, Л.М. (проф., инженер-технолог, коммерческий инженер).

Соя. Химия, технология и применение/ Л.М. Иольсон; отв. ред. А. Рабижанович. - М.; Л.: Снабтехиздат, 1932. - 287 с: рис. - Библиогр.: с.283-284

В книге даны ботаническая и агрономическая характеристики сои, строение и химический состав сои; дается описание технологических процессов по переработке сои: соевая мука, соевое молоко и продукты его переработки, кондитерские изделия, кормовое применение сои; освещеются вопросы хранения, транспортировки сои.

633.8

С70

"Соя: селекція, виробництво і використання для розв'язання глобальної прдовольчої  проблеми": тези доповідей міжнародної наук.- практ. конф. 8-9 серпня 2011р/ М-во аграр. політики та продовольства України, НААН України, Ін-т кормів НААН, Укр. асоціація виробників і переробників сої. - Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2011. - 60 с

 Назва парал. на англ. мові

633(085)

П69

Практика землеробства 2012: альбом технологічних карт. - К.: Український клуб аграрного бізнесу, 2012. - 154 с: цв. ил

В даному альбомі висвітлені технологічні підходи багатьох кращих  підприємств України у виробництві основних сільськогосподарських культур. Технології господарств в альбомі представлені у знеособленому вигляді, лише з зазначенням типу господарства та інформації стосовно регіону.

664.1

Р45

Рецептури на карамель, Т. 2. Карамель з молочними, помадними, горіховими, шоколадно-горіховими, зі злакових, бобових та олійних культур, зі збивними, масляно-цукровими, марципановими, медовими та подвійними начинками/ М-во агропромислової політики України, Держ. департамент продовольства, Укркондитер, ВАТ "Спектр". - К., 2001. - 407 с. - Алф. покажч.: с.390-407

633

С 65

Сорго в ЦЧР/ С.В. Кадыров, В.А. Федотов, А.З. Большаков, Ю.Н. Клепко; Воронежский гос. аграрный ун-т. - Ростов н/Д: Ростиздат, 2008. - 80 с.: табл. - Библиогр.: с. 78-79

В книге изложена эффективная, низкозатратная технология возделывания высокорентабельной кормовой культуры - сорго. Приводятся конкретные рекомендации по выращиванию сахарного сорго.

633.1

С 82

Сторожик, Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України: монографія/ Л.І. Сторожик; Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2018. - 264 с: рис. - Бібліогр.: с. 226-245. - ISBN 978-966-949-115-2

На основі багаторічних досліджень висвітлено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляються у встановленні закономірностей формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури та розробці елементів технології його вирощування в степу і лісостепу України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та формування продуктивності рослин за рахунок добору оптимального сортового сортименту культури, встановлення способів і строків сівби, норм висіву і способів стимуляції насіння.

631.5

С29

Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання):. матеріали  IX Міжнародної наукової конференції, 19 березня 2020 року, м. Умань  / редкол.: О.О. Непочатенко,  Л.О. Рябовол,  О.П. Сержук,  С.П. Полторецький,  І.П. Діордієва; Уманський нац. ун-т садівництва, Всекр. наук. ін-т селекції. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2020. - 264 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-3040356-2

У збірнику тез виступів на конференції висвітлено результати наукових досліджень науковців України, Азербайджану, Великобританії , Білорусі, Молдови, Росії з актуальних питань генетики, селекції рослин і біотехнології.

 

Автореферати дисертацій

 

57

А 47

Алєксєєв, О. О. Функціонування симбіотичної системи соя - Bradyrhyzobium japonicum за умов бактеріальної і вірусної інфекцій: автореф. дис. ... канд. с.- г. наук: 03.00.07/ О. О. Алєксєєв; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі на підставі проведеної економічної та біоенергетичної оцінки обгрунтовано позитивний вплив інокуляції посівного матеріалу препаратом інокулянту бактеріальних штамів B. japonicum М-8 на основі бульбочкових бактерій.

664.8

А92

Атанасова, В.В. Розробка технології кулінарної продукції на основі пюреподібних мас із зерен сочевиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В.В. Атанасова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2012. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.14-16

В роботі науково обгрунтовано режимні параметри процесу пророщування сочевиці, за рахунок чого значно поліпшено її засвоєння в організмі людини. Доведено, що пророщування сочевиці значно поліпшує перетравлення білків, що входять до її складу, підвищує частку вітамінів, знижує тривалість термічної обробки продукту.  Для надання продукту повноти смаку застосовано комбіновану обробку сочевиці (пророщування та екструдування), що дозволило підвищити масову частку сухих речовин у готовому продукті та його смакові властивості.

632

Б21

Балюх, О.В. Екотоксикологічний моніторинг пестицидів в агроценозах бобових культур в лісостепу України: автореф. дис... канд. с/х наук: 03.00.16/ О.В. Балюх; НААН України, Ін-т захисту рослин. - К: НААН, 2013. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.18-19

Оцінено ризик застосування окремих препаратів та варіантів хімічного захисту люпину та сої при вирощуванні в лісостеповій зоні України.

664.8

Б21

Баля, Л.В. Удосконалення якості консервів із квасолі у плодоовочевому соусі: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.15/ Л.В. Баля; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2013. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с.15-16

Дисертацію присвячено вдосконаленню якості консервів з квасолі шляхом додавання плодоовочевого пюре.

635

Б24

Барзо, І.Т. Продуктивність нуту залежно від технології вирощування в Правобережному лісостепу України: автореф. дис... канд. екон. наук: 06.01.09/ І.Т. Барзо; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Миколаїв, 2013. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с.17-18

Відзначено особливості формування структурних елементів урожайності нуту від елементів технології вирощування та погодних умов в Правобережному лісостепу України.

664.6

Б 77

Бойдуник, Р. М. Поліпшення споживних властивостей тортів на вафельній основі з використанням нетрадиційної сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Р. М. Бойдуник; Львівський торг.-екон. ун-т. - Львів, 2018. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

В роботі розроблено і запропоновано до виробництва нові вафельні торти з жировими начинками з використанням нетрадиційної сировини: порошків трави гречки, іван-чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці; жмихів розторопші, насіння маку, гарбуза та чорного кмину; солоду житнього ферментованого, борошна червоної сочевиці та керобу. Доведено, що використана сировина забезпечує створення нових виробів з поліпшеними органолептичними властивостями, підвищеною харчовою та біологічною цінністю.

664.3

Б79

Большакова, Вікторія Анатоліївна.      Технологія паст емульсійного типу з використанням зернобобової сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В.А. Большакова; Харк. держ. академія технології та організації харчування. - Харків, 2001. - 19 с: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 15-16

Робота присвячена розробці науково обгрунтованої технології паст емульсійного типу з використанням зернобобової сировини, яку піддано високотемпературній екструзійній обробці. Досліджено вплив компонентного складу та технологічних чинників на емульгувальну здатність систем, що містять екструдати зернобобових, розроблено рекомендації щодо використання паст закусочних у виробництві продукції громадського харчування. 

637.5

Г24

Гащук, О.І. Розробка технології реструктурованих шинкових виробів з використанням текстурованого квасолевого борошна: автореф. дис. ... канд.техн.наук: 05.18.04/ О.І. Гащук; НУХТ. - К., 2005. - 6.25 с. - Бібліогр.: с. 16-19

664.1

Г83

Григоренко, Н.А. Удосконалення технології харчового сиропу із цукрового сорго: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05/ Н.А. Григоренко; НУХТ. - К, 2010. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с. 16-17

633

І- 23

Івасюк, Ю. І. Ефективність симбіозу соя-бульбочкові бактерії за використання біологічних препаратів і гербіциду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07/ Ю. І. Івасюк; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі на підставі отриманих досліджень розроблено науково обгрунтовані, екологічно безпечні та економічно доцільні заходи з інтегрованого застосування гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант та мікробного препарату Ризобофіт, що забезпечують підвищення урожайності сої.

635

К18

Камінський, І.В. Формування та розвиток ринку зернобобових культур: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ І.В. Камінський; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі оцінено сучасний стан і визначено фактори, які зумолююють неефективне функціонування вітчизняного ринку зернобобових культур. Здійснено аналіз та запропоновано перспективні напрями формування попиту і пропозиції на ринку зернобобових культур в Україні, досліджено механізм ціноутворення на дану продукцію та ефективність її виробництва.

664.6

К 56

Ковальчук, Х.І. Товарознавчі аспекти поліпшення споживних властивостей кексів з нетрадиційною сировиною: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Х.І. Ковальчук; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів, 2014. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15-17

В роботі доведено антиоксидантну дію порошків із ромашки лікарської, листя малини, волоського горіха, квасолі, прополісу та квіткового пилку на окислювально-гідролітичні процеси жирової основи маргарину. Експериментально доведено, що застосування нетрадиційної сировини й натуральних добавок збагачує нові кекси есенціальними макро- і мікронутрієнтами.

663.8

К59

Козонова, Ю.О. Розробка технології висококалорійних соковмісних напоїв з використанням зерна злакових та бобових культур: автореф. дис. ... канд. техн. наук/ Ю.О. Козонова; ОНАХТ. - Одеса, 2007. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16

664.3

К62

Коляновська, Л.М. Інтенсифікування процесів єкстрагування при виробництві олії із сої та ріпаку: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.12/ Л.М. Коляновська; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 23 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-20

Робота присвячена дослідженню інтенсифікування процесу екстрагування олії із насіння промислового призначення сої та ріпаку дією мікрохвильового поля. Досліджено вплив та визначено рекомендовані показники факторів для максимального вилучення цільового компонента при електромагнітному впливі.

635

К72

Костюк, О.О. Формування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного ЛІсостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.06/ О.О. Костюк; Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2013. - 18 с.: табл. - Бібліогр.: с.14-16

Робота присвячена актуальним питанням технології вирощування бобу овочевого, а саме - енергоефективним елементам технології вирощування бобу овочевого за різного строку сівби насіння та схеми розміщення рослин, проведення інокуляції насіння та чеканки рослин. Досліджено вплив даних елементів на врожайність зелених бобів.

637.1

М21

Маляренко, Т.В. Розроблення технології кисломолочного продукту з сухим соєвим молоком: автореф. дис. ... канд. екон. наук:05.18.04/ Т.В. Маляренко; НУХТ. - К, 2007. - 24 с. - Бібліогр.: с. 19-22

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню і розробці технології комбінованого кисломолочного продукту з сухим соєвим молоком. Встановлено доцільність використання сухого соєвого молока в рецептурах комбінованих кисломолочних продуктів. Вивчено процес кислотної коагуляції молочно-рослинних сумішей в залежності від дози внесеного сухого соєвого молока.

635

М 32

Масюченко, О.М. Формування продуктивності окремих бобових культур залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09/ О.М. Масюченко; М-во аграр. політики та продовольства України, Сумський нац. аграр. ун-т, Полтавська держ. аграр. академія. - Суми, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі викладено результати досліджень з питань вивчення впливу передпосівної інокуляції насіння та мінеральних добрив на розвиток, кількісні та якісні показники й урожайність бобових культур. Проведено економічну й біоенергетичну оцінку технології вирощування, яка включає запропоновані елементи. Встановлено, що інокуляція насіння бактеріальними препаратами та внесення мінеральних добрив сприяли створенню оптимальних умов для росту і розвитку бобових рослин. 

633

П77

Приходько, В.О. Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.12/ В.О. Приходько; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

У роботі викладено результати досліджень з вивчення особливостей росту, розвитку, висоти рослин та формування фотосинтетичної продуктивності однорічних культур в одновидових і змішаних посівах, їх водоспоживання, витрати поживних речовин (нітратного азоту, фосфору і калію) та формування кормової продуктивності залежно від рівня удобрення і способу розміщення компонентів  у посіві.

632

Р49

Різник, В.М. Особливості процесів забур'янення і удосконалення контролювання бур'янів у посівах сочевиці Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.13 / В.М. Різник; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. - К., 2019. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.17

В роботі запропоновано нові системи захисту посівів сочевиці з урахуванням особливостей взаємодії рослин культури і бур'янів, специфіки дії гербіцидів і чутливості рослин сочевиці до їхнього впливу, а також оптимальних норм витрат препаратів, що не знижують рівень урожайності насіння культури.

664.1

С31

Сєногонова, Л.І.

Формування споживних властивостей цукерок для спортсменів: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.18.15/ Л.І. Сєногонова; Київ. нац. торг. - екон. ун-т. – К., 2011. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.17-19

Визначено оптимальний рецептурний склад цукерок, що забезпечують високі якісні характеристики готових продуктів.

637.5

С 37

Сімонова, І. І. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з використанням сочевиці та пряно-ароматичних рослин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І. І. Сімонова; НУХТ. - К: НУХТ, 2018. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі на підставі результатів досліджень технологічних властивостей і хімічного складу обгрунтований вибір м'ясної сировини, сочевиці, чебрецю та ялівцю для розробки рецептури напівкопчених ковбас з метою удосконалення їх технології. Перебудова хімічного складу сочевиці при пророщуванні впливає на біологічну цінність виробів. Використання м'яса птиці, борошна сочевиці, чебрецю та ялівцю сприяє покращенню хімічного складу та енергетичної цінності виробів.

663.8

Х 20

Харгелія, Д.Д. Технологія оздоровчого ферментованого напою на основі цукрового сорго: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ Д.Д. Харгелія; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню - розробленню технології оздоровчого ферментованого напою на основі нетрадиційної сировини цукрового сорго, яка є цінним джерелом біологічно активних речовин. Експериментально визначено оптимальне дозування  та тривалість дії ферментних препаратів амілолітичної та цітолітичної дії для гідролізу високомолекулярних вуглеводів соку і отримання сусла високої якості.

664.6

Ч 49

Черниш, Л. М.         Використання високобілкової рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів спеціального дієтичного споживання: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Л. М. Черниш; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.19-20

В роботі науково обгрунтовано доцільність використання ізолятів соєвого, горохового, рисового білків у технології хлібопекарського виробництва та розроблення хлібобулочних виробів з поліпшеним амінокислотним складом. Запропоновано сумісне внесення ізолятів рослинних білків як білкових збагачувачів та сухої пшеничної клейковини як технологічного поліпшувача.

 

Статті періодичних видань

                                

Валл, Эрвин Тезнологический регламент линии сушки зерновых, масличных и бобовых культур/ Эрвин Валл //Хранение и переработка зерна. - 2018. - №12, декабрь. -  С. 43-45.

Ананьева, В.В. Оценка потребительских свойств эмульсионной продукции с содержанием биологически ценных нутриентов/ В.В. Ананьева, Т.В. Матвеева, В.Ю. Папченко //Масложировой комплекс. - 2018. - №4 (декабрь). -  С. 51-53. - Библиогр. в конце ст.

Маслов, Ю. Классические и инновационные расстойно-печные агрегаты от чешской компании J4: [хлебопекарное производство]/ Ю. Маслов //Хлебный и кондитерский бизнес. - 2019. - №3 (апрель). -  С. 43-35. - ІПДОНУХТ

Сорго: вчора, сьогодні, завтра //Агро перспектива. - 2019. - №1-2. -  С. 54-55.

Руденко, Н. Про перспективи: [вирощування культури сорго в Україні]/ Н. Руденко //Агро перспектива. - 2019. - №1-2. -  С. 56-58.

Соя. Досвід України //Агро перспектива. - 2019. - №3. -  С. 48-49.

Дидів, І.В. Абетка квасолі овочевої/ І.В. Дидів, О.Й. Дидів, А.І. Дидів //Агроіндустрія. - 2019. - листопад. -  С. 14-21.

Кравченко, Лилия Мировой рынок какао-бобов. Ценовая политика, факторы влияния, прогнозы/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 8-11.

Зефир как здоровое питание. Производство пастильных изделий, обогащенных нутриентами //Мир продуктов. - 2019. - №6 (декабрь). -  С. 14-16.

Дробот, В.І. Борошно сорго у технології безглютенового хліба/ В.І. Дробот, Ю.В. Приходько, Г.О. Бережна //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 208-214. - Бібліогр. в кінці ст.

Сімахіна, Г.О. Нутрієнти для підвищення резистентності організму людини до антропогенних чинників/ Г.О. Сімахіна, Т.А. Мартиненко, М.В. Закржевський //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 182-193. - Бібліогр. в кінці ст.

Удосконалення технології м'ясо-рослинних консервів з використанням бобових/ О.І. Гащук, О.Є. Москалюк, П.О. Горішний, О.А. Грищенко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25. №6. -  С. 218-225. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

 

Добавил: CNTB, 10.02.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 33 | Загрузок нет | Рейтинг: 3.0