(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Крупи та круп’яні концентрати

664.7

Т38

            Технологічне обладнання зернопереробних  та олійних виробництв: навч. посіб./ О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв та ін.; за заг. ред. О.В. Дацишина. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 488 с.: рис. - Бібліогр.: с. 486. - Авт. зазначені на тит. арк.

У посібнику розглянуто сучасні механізовані процеси та технологічне обладнання борошномельного, круп'яного, олійного і комбікормового виробництв. Окремий розділ присвячено механізації технологічних процесів та обладнанню для зберігання зернових продуктів. Приведені принцип дії, будова, робота, технологічні регулювання та інженерні розрахунки основного технологічного обладнання.

 

664.6

Н34

            Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Зернопереробна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 26 с.

            У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з зернопереробної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: інноваційний спосіб пневмо- та аерозольтранспортування сипких продуктів, система клімат-контролю складів зберігання зерна, енергоощадна камерна зерносушарка, удосконалення технології комбікормів  для риби з використанням насіння льону, кормові добавки підвищеної поживної цінності та інші.

 

664.8

Р 83

Рудавська, Г.Б. Харчові концентрати: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 319 с.- (Серія "Товарознавство").

 Розглянуто питання харчової цінності основної та допоміжної сировини, наведено науково обгрунтовану товарознавчу класифікацію харчових концентратів.

 

664.8

И20

Иванова, Т.Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок: Учеб. для студентов вузов/ Т.Н. Иванова, В.М. Позняковский. - М.: ACADEMIA, 2004. - 299 с.: рис., табл. - (Товароведение). - Библиогр.: с. 296-297.

 Приведена характеристика пищевых концентратов сухих завтраков, обеденных блюд, а также детского, диетического и космического питания, снэков. Большое внимание уделено изучению приемки, отбора проб, методам экспертизы, транспортированию и хранению пищевых концентратов.

 

663.8

Д66

Домарецький, В.А.             Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: Підруч. для студентів вузів/ В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, М.Г. Михайлов; за ред. В.А. Домарецького; НУХТ. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 402 с.: табл. - Библиогр.: с. 401 – 402.

Викладені основні теоретичні положення та обгрунтування технологічних процесів виробництва солоду, солодових екстрактів і концентратів, екстрактів із лікарських рослин, безалкогольних та алкогольних напоїв, ароматичних спиртів тощо.

 

663

Ч-44

Чепурной, И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров: учебник/ И.П. Чепурной; И.П. Черурной. - 4-е изд. - М.: Издательско-торг. корпорация "Дашков и К", 2008. - 457 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.452-453.

            В учебнике рассматриваются такие  свойства товаров, как его подлинность, идентичность, указываются отличительные признаки того или иного товара, отличающие его от других, а также описываются способы фальсификации отдельных групп продовольственных товаров и методы их обнаружения, встречающиеся на продовольственных рынках. Может служить в качестве настольной книги как для специалистов, так и для потребителей.

 

664.8

С56

            Совершенствование процессов производства пищевых концентратов: [сб. науч. ст.], вып.II/ под ред. канд. техн. наук В.А.Воскобойникова и канд. техн. наук Ю.Н. Буракова; Госагропром СССР, ВНИИПП и СПТ. - М.: АгроНИИТЭИПП, 1986. - 257 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце ст.

                                 В сборник включены статьи, посвященные актуальным проблемам развития техники и технологии пищевых концентратов: жидкие вкусовые приправы, новые смеси пряностей из отечественного сырья, оптимизация процесса обжаривания при производстве кофепродуктов, требования к разработке рыбных консервов спецназначения, новое оборудование для пищеконцентратной отрасли и другие. 

 

664.8

Т50

            Товарознавство продовольчих товарів. Розділ "Харчові концентрати": індивід. навч.- дослід. завдання для самост. роботи/ уклад.: І.В. Сирохман,  В.Т. Лебеденець,  О.І. Гирка; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2013. - 129 с.: іл.

            Викладені індивідуальні завдання для самостійного вивчення однієї з груп харчових продуктів - харчових концентратів (перших та других страв, сухих сніданків, круп'яних пластівців, чіпсів, солодких страв.)

 

664.7

Е30

Егоров, Г.А. Технология муки. Технология крупы: Учебное  пособие для студентов вузов/ Г.А. Егоров. - 4-е изд., испр. и доп.. - М.: КолосС, 2005. - 303 с.- (Учеб. и учебные пособ.  для студентов вузов). - Библиогр.: с.297 . - Предм. указ.

Изложены научные основы технологии муки и крупы. Рассмотрены различные свойства зерна, определяющие его поведение в различных условиях подготовки и переработки в готовую продукцию. Приведена оценка эффективности процессов мукомольного и крупяного производства.

 

664.7

Ф53

Филин, В.М. Шелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования./ В.М. Филин, Д.В. Филин. - М.: ДеЛи принт, 2002. - 134 с.: рис. - Библиогр.: с.129-133.

В книге приведены основы процесса шелушения зерна крупяных культур и описаны оригинальные образцы шелушильной техники, которые могут быть эффективно использованы в условиях средних и малых сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

 

664.7

Ф53

Филин, В.М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых предприятиях: Учебное изд./ В.М. Филин, Т.В. Устименко, В.В. Бражников. - М.: ДеЛи принт, 2003. - 168 с.: рис. - Библиогр.: с. 167-168.

В книге рассмотрены особенности современных методов оценки качества зерна в условиях малых предприятий (методы и приборы контроля показателей качества зерна при производстве, хранении и переработке). Даны подробные рекомендации по определению основных показателей качества.

 

664.7

Ч-34

Чеботарев, О.Н. Технология муки, крупы и комбикормов: Учебное пособие для студентов/ О.Н. Чеботарев, А.Ю. Шаззо, Я.Ф. Мартыненко. - М.; Ростов н/Д: ИЦ "МарТ", 2004. - 687 с.: рис., табл. - (Технологии пищевых производств). - Библиогр.: с. 682.

Изложены общие сведения о сырье мукомольных, крупяных и комбикормовых заводов. Оценено влияние автоматического строения, физико-химических, биохимических, структурно-механических и теплофизических свойств на технологические свойства сырья и ведение технологического процесса.

 

664.7

Ф53

Филин, В.М. Технология и оборудование для производства кукурузной и других круп/ В.М. Филин. - М.: ДеЛи Принт , 2007. - 224 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.217-222.

В книге рассмотрены основные процессы подготовки и переработки зерна. Изложены особенности технологических операций. даны практические рекомендации по организации производства круп с использованием нового оборудования. Приведены сведения о типовом и новом, защищенном патентами оборудовании.

 

663

Х22

            Харчові технології у прикладах і задачах: підручник/ Л.Л. Тавожнянський, С.І. Бухкало, П.О. Капустенко та ін.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 575 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.564-566.

                                 Викладено основні технології харчових виробництв, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристики, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників та їх конструкції, представлено методи енергозбереження - пінч-аналіз, застосування їх у харчовій промисловості. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв'язання прикладів і контрольних задач.

 

663

Н35

Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій, №25. Ч. 2/ М-во освіти і науки України;  НУХТ. - К.: НУХТ, 2008. - 126 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.. - 10.00 грн.

                                 В збірнику подані статті з питань енерго- та ресурсозберігаючих технологій в зернопереробній галузі харчової промисловості та сучасного обладнання в хлібопекарській, кондитерській, макаронній і харчоконцентратній галузях.

 

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, Вип. 34. Т. 1/ М-во освіти і науки України; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2008. - 356 с.: рис., табл. - (Технічні науки). - Бібліогр. в кінці ст.

            До збірника ввійшли статті з актуальних питань технології зберігання і переробки зерна, виготовлення зернових виробів та комбікормів; створення нових продуктів у харчовій, хлібопекарській і кондитерській промисловості; удосконалення технологічних процесів, обладнання та засобів автоматизації зернопереробних виробництв.

 

665

Л86

Лусас , Э.В.   Производство и использование соевых белков : из книги "Руководство по переработке и использованию сои"/ Э.В. Лусас , Ки Чун Ри; под. ред.  В.В. Ключкин,  М.Л. Доморощенкова, пер. с англ. - М.: Колос, 1998. - 56 с: рис., табл.. - Библиогр.: с.53-55.

Описаны производство, применение и хранение соевых белковых продуктов: жирной и обезжиренной муки и крупы, белого лепестка, белковых концентратов, изолятор белков, текстурированных продуктов, соевого молока, тофу и т.д.

 

663

Х58

Хлопин, Г.В. Методы исследования пищевых продуктов и напитков: практ. рук. для врачей, слушательниц мед. курсов и студентов, вып. ІІ. Мясо и мясные продукты. Продукты растительного происхождения./ Г.В. Хлопин. - Петроград: Издание К.Л. Риккера, 1915. - 315 с: рис., табл.

В книге рассказывается о методах исследования различных пищевых продуктов: мяса и мясных продуктов, яиц, рыбы, зерновых, плодов и овощей. Описываются различные методы исследования, а также распознавания фальсификации.

 

663

Н62

            Очерки по товароведению пищевых средств/ Я. Я. Никитинский. - М.: Издание Центросоюза, 1927. - 311 с.: табл. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 305-311.

            В книге уделяется внимание ценности различных продуктов питания для жизнедеятельности человека. Описываются группы пищевых товаров растительного  и животного происхождения

 

664.7 (03)

О-22

            Оборудование для производства муки и крупы: справ/ А.Б. Демский, М.А. Борискин, В.Ф. Веденьев и др. - СПб.: Профессия, 2000. - 624 с.: ил.

            В справочнике подробно рассмотрены характеристики сепараторов, триеров, обоечных и щеточных машин, энтолейторов, машин для очистки зерна от минеральных и трудноотделимых примесей, магнитные аппараты, увлажнительные и моечные машины, аппараты для гидротермической и тепловой обработки, машины для измельчения зерна, шелушения и шлифования крупяных культур, для сепарирования зернопродуктов, весовые дозаторы и весовыбойные автоматы, оборудование для формирования сортов и витаминизации муки, гранулирования отрубей, фасовочно-упаковочные автоматы и линии.

 

663

I-66

            Інноваційні розробки Одеської національної академії харчових технологій/ М-во освіти і науки України, Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2005. - 131 с.: іл.

Метою даного видання є представлення наукових розробок та інноваційних пропозицій, створених в Одеській національній академії харчових технологій. Статті  згруповані за розділами: удосконалення існуючих і розробка нових видів обладнання для харчової та зернопереробної промисловості; автоматизація виробничих процесів харчових та зернопереробних виробництв; розробка нових видів харчових продуктів; вдосконалення та обладнання для консервної та виноробної галузі; розробка нових технологій для комбікормової промисловості;  екологічно безпечні технології; продовольча безпека та удосконалення методів аналізу харчових продуктів.

 

663

К65

            Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України/ М.П. Сичевський, О.І. Куць, О.В. Коваленко та інші; Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. - 261 с.: іл. - Бібліогр.: с.259-260 . Концептуальні засади подають загальну характеристику окремих галузей, включаючи основні показники їх розвитку, сировинної бази. Висвітлено  статистичні дані стосовно світового виробництва сировинних компонентів, дані з експорту та імпорту окремих компонентів сировини для виробництва та готової продукції. Паспортизація окремих ринків харчової продукції дає можливість сформувати уявлення про виробничий потенціал певної галузі та ознайомитись із нормативно-правовим регулюванням ринків продукції харчової промисловості України.  

 

Автореферати

664.8

Ч-75

Чоні, І.В. Технологія соусів емульсійного типу з використанням борошна вівсяної та перлової круп: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16/ І.В. Чоні; ХДУ харчування і торгівлі. - Х, 2007. - 18 с. - Бібліогр.: с. 13-15

 

664.7

Д13

Давидов, Р.С. Удосконалення технології крупоутворення сортового помелу пшениці: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.02/ Р.С. Давидов; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2013. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-15.

Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню структури і режимів роботи різних варіантів побудови етапу крупоутворення. Надані рекомендації стосовно орієнтовних виходів проміжних продуктів борошна на етапі крупоутворення для інтенсифікованих режимів за класичної структури, а також для структур етапу крупоутоврення з використанням попереднього і двостадійного подрібнення і попереднього лущення зерна у підготовчому відділенні.

 

633.1

A19

Аверчев, О.В. Агроекологічне обгрунтування адаптивних технологій вирощування круп'яних культур на Півдні України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.02/ О.В. Аверчев; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ.  вищ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 44 с.: табл. - Бібліогр.: с.30-39.

В роботі методично обгрунтовано й апробовано нові технології вирощування проса та гречки шляхом підбору кращих зразків, сортів, способів основного обробітку грунту, фону живлення та строків сівби в умовах дефіциту вологи в грунті й повітрі на фоні сприятливого температурного режиму. Запропоновано повний цикл агротехнічних прийомів вирощування круп'яних культур в основних і проміжних посівах, де враховано генетично зумовлений потенціал рослин за різних умов року, строків сівби та прийомів вирощування не нижче, ніж в інших регіонах України.

 

664.7

Д67

Донець, А.О. Удосконалення технології підготовки зерна гречки при переробці його в крупу: автореф. дис ... канд.техн. наук: 05.18.02/ А.О. Донець; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Роботу присвячено розробленню технології переробки зерна гречки в крупи з використанням обробки полем-НВЧ на етапі водо-теплової обробки зерна. Досліджено хімічний склад та технологічні властивості зерна гречки, яке за вмістом та збалансованістю біологічно активованих речовин не поступається ні одній зерновій культурі. Розроблено технологію виробництва гречаної муки для нових безглютенових продуктів дієтичного призначення.

 

664.7

К89

Кузубов, О.О. Механізм стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств борошномельно-круп'яної промисловості: автореф. дис...канд.екон. наук: 08.00.04/ О.О. Кузубов; М-во аграр. політики та продовольства України, Луганський нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2014. - 20 с: табл. - Бібліогр.: с. 16-17.

В роботі обгрунтовано теоретико-методичні засади формування механізму стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств та розроблено науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності досліджуваних підприємств. Проаналізовано конкурентне середовище та визначено рівень конкурентоспроможності досліджуваних підприємств.

 

664.6

С30

Семенова, А.Б. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням продуктів переробки круп'яних культур: автореф. дис...канд.техн.наук: 05.18.01/ А.Б. Семенова; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2014. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с. 16-18.

Дисертація присвячена удосконаленню технології хліба з суцільнозмеленого борошна пшениці та спельти з використанням вівсяних та гречаних пластівців. В роботі досліджено хімічний склад та технологічні властивості пшеничного та спельтового борошна, вівсяних та гречаних пластівців. Розкрито сутність перебігу біохімічних, мікробіологічних, колоїдних процесів в технології хліба з суцільнозмеленого борошна та пластівців.

 

664.7

К 31

Кашкано, М.А. Удосконалення технологій виробництва страв та кулінарних виробів на зерновій основі: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ М.А. Кашкано; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-16.

Розроблено оптимальні рецептури полікомпонентних інстантних каш та круп'яних запіканок, що мають збалансований білково-вуглеводний склад, та рідких приправ зі збалансованим співвідношенням омега-6 та омега-3 жирних кислот шляхом математичного моделювання. Доведено, що екструдування зернових культур дозволяє отримати сухі тонкоподрібнені порошки, які за функціональними характеристиками здатні утворювати з полярним розчинником інстантні каші.

 

664.7

Д 80

Дугіна, К.В. Удосконалення технології крупів підвищеної харчової цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.02/ К.В. Дугіна; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18.

            Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології крупів підвищеної харчової цінності. Показано доцільність та технологічну ефективність підвищення харчової цінності крупів шляхом використання борошняних сумішей та застосування концентрату тваринних білків для забезпечення необхідної структури виробів. Обгрунтовано рецептурний склад борошняних сумішей для виробництва круп підвищеної харчової цінності.

 

664.7

К 94

Кустов, І.О. Розробка технології підготовки і переробки голозерного вівса в круп'яні продукти: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.02/ І.О. Кустов; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 22 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18.

            В роботі досліджено технологічні властивості та хімічний склад перспективного сорту голозерного вівса сорту "Саломон". Визначено особливості технологічних та біохімічних властивостей, за якими встановлено високий круп'яний потенціал нової культури. Розроблено науково-обгрунтовану принципову технологічну схему переробки голозерного вівса в крупи та пластівці.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 4634:2006

            Концентрати харчові. Сніданки сухі. Пластівці круп'яні. Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 14 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.12-13.

 

ДСТУ 1055:2006

            Крупи, що швидко розварюються. Технічні умови. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 1055-91; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 12 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11.

           

ДСТУ ISO 21415-1:2009

            Пшениця і пшеничне борошно. Вміст клейковини., Частина 1. Визначання сирої клейковини ручним способом (ISO 21415-1:2006, IDT). - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 5531:2004; чинний від 2011-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 8 с: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7.

 

ДСТУ ISO 21415-2:2009

            Пшениця і пшеничне борошно. Вміст клейковини, Частина 2. Визначання сирої клейковини механічним способом (ISO 21415-2:2006, IDT ). - Видання офіц. - На заміну ДСТУ 4253:2003 та зі скасуванням ГОСТ 28796-90 (ИСО 5531-78); чинний від 2011-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 9 с: рис. - Бібліогр.: с 8-9.

           

ДСТУ 7048:2009

            Консерви м'ясо-рослинні та кров'яні. Загальні технічні умови. - Вид. офіц. -  На заміну РСТ УРСР 1416-86 (у частині м'ясо-рослинних та кров'яних консервів) ; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11-12 .

 

ДСТУ 7699:2015

            Крупи пшеничні/ В. Бурцев, І. Яковлєва; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України"  "Київський ін-т хлібопродуктів". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 276-60); чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 9 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9.

                                

ДСТУ 7701:2015

            Крупи горохові. Технічні умови/ Г. Крошко, В. Стрій, Л. Унтілова; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України"  "Київський ін-т хлібопродуктів". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням ГОСТ 6201-68); с чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9

 

ДСТУ 7700:2015

            Крупи ячмінні. Технічні умови/ Г. Крошко, В. Новікова, В. Стрій; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України", Київський ін-т хлібопродуктів, УкрДНДІ "Ресурс". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5784-60); с чинний від 2016-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9.

                                

ДСТУ 7698:2015

            Крупи вівсяні. Технічні умови/ В. Бурцев, І. Яковлєва; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" , Київський ін-т хлібопродуктів. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3034-75); чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 9 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9.

 

ДСТУ 7697:2015

            Крупи гречані. Технічні умови/ Г. Крошко, В. Стрій; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України"  "Київський ін-т хлібопродуктів". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5550-74); чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. - 13 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9.

           

Статті періодичних видань

 

Наливайко, Н. Відхилення від нормального кольору, смаку й запаху крупи слід розглядати як дефект/ Н. Наливайко //Зерно і хліб. - 2011. - №3. -  С. 28.

 

Семченко, В. Формирование качества крупяных палочек и кукурузных фигурных изделий/ В. Семченко //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2012. - №10. -  С. 19-21

 

Соц, С.М. Нова сировина для вітчизняної круп'яної промисловості: [голозерний овес і голозерний ячмінь]/ С.М. Соц //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №2. -  С. 34-36. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Дробот, В.І.   Використання кукурудзяної крупи у виробництві пшеничного хліба/ В.І. Дробот, О.П. Писарець, І.М. Кравченко //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №9. -  С. 53-55. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Соц, С.М. Вплив водотеплової обробки зерна на вихід і якість цілої  крупи з голозерного зерна/ С.М. Соц //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №10. -  С. 34-36

                                

Шатравка, Ю. Ценовые тенденции на украинском рынке манной крупы/ Ю. Шатравка //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №12. -  С. 12-13.

 

Шутенко, Є.І. Особливості переробки підготовленого зерна нуту в крупи/ Є.І. Шутенко, Н.З. Москвіна //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №12. -  С. 43-45. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Петров, В.Н. Плющильные станки: [производство круп]/ В.Н. Петров  //Хранение и переработка зерна. - 2013. - №12. -  С. 45-48.

                                

Верещинський, О.П. Практика вдосконалення технології виробництва круп із гороху/ О.П. Верещинський, О.В. Шевченко //Хранение и переработка зерна. - 2014. - №8 (август). -  С. 42-43. - Библиогр. в конце ст.

                                

            Рынок продуктов переработки зерна Украины: [мука, отруби, крупы] //Хранение и переработка зерна. - 2014. - №10 (октябрь). -  С. 6-7.

 

Купченко, А. Украина: рынок круп и крупяных культур/ А. Купченко, А. Танская //АПК-информ: итоги. - 2016. - №11 (ноябрь). -  С. 29-34.

                                

Плетенец, М. Увеличение производства круп в Украине невозможно без контроля использования сельхозземель - JNL: [в интервью рассказал нач. отдела сбыта и ВЭД компании JNL Сергей Кириенко]/ М. Плетенец //АПК-информ: итоги. - 2016. - №11 (ноябрь). -  С. 55-57.

 

Бачинська, П.С. Технологічні властивості зерна пшениці різної крупності/ П.С. Бачинська, Є.І. Харченко, І.В. Ноздрюхіна //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №1 (январь). -  С. 34-38. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Чиркова, Л.В. Технология выработки крупы из тритикале/ Л.В. Чиркова, И.А. Панкратьева, С.В. Зверев //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №1 (январь). -  С. 38-40. - Библиогр. в конце ст.

                                

Мірошніченко, В.П. Особливості та перспективи виробництва круп'яних продуктів із голозерного вівса/ В.П. Мірошніченко, В.С. Кошулько //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №2 (февраль). -  С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Зверев, С.В. Белизна крупы тритикале как показатель ее качества/ С.В. Зверев, И.А. Панкратьева, О.В. Политуха //Хранение и переработка зерна. - 2017. - №6 (июнь). -  С. 37-39. - Библиогр. в конце ст.

 

 

Добавил: CNTB, 21.08.2017, в категорию Хліборобна промисловість (тематичні списки)